Veel kruipruimtes in Noord-Holland zijn vochtig of zelfs erg nat. Dit wordt veroorzaakt door de bodemtypes en de grondsoorten in het grootste deel van Noord-Holland. Woningen in Noord-Holland vertonen daarom relatief vaak vochtproblemen. Drowa chips biedt zonder ingrijpende maatregelen een adequate oplossing met vloerisolatie.

Vloer isoleren met Drowa-Chips bevordert het wooncomfort

Afgezien van de strandwallen langs de kuststrook langs de Noordzee en de Waddenzee ligt Noord-Holland voor het merendeel 0 tot 5 meter lager dan NAP. In gebieden beneden NAP zal eerder sprake zijn van hoog grondwater. In het westelijke gedeelte van Nederland staat het grondwater soms zelfs slechts enkele decimeters diep. In de laaggelegen polders kan het grondwater nauwelijks naar andere gebieden trekken.  Er is bemaling voor nodig om water uit de laaggelegen gebieden weg te krijgen, wat een taak is van de Waterschappen. De waterbemaling wordt afgesteld op de hoofdfunctie die een gebied toegewezen heeft gekregen. Akkerlandgebieden hebben drogere grond nodig dan weidegronden. Gebieden met de hoofdfunctie wonen hebben ongeveer dezelfde grondwaterpeilstanden. Natuurgebieden zijn volgens de inzichten van natuurbeschermers juist gebaat bij vochtige grond, zeker bij het behoud van bijvoorbeeld weidevogels of waterrietnatuur.

Poldergebied Noord-Holland

Noord-Holland bestaat voor het grootste gedeelte uit poldergebied met een kleibodem. Klei heeft een fijnere structuur dan zand, is dus dichter van samenstelling en laat moeilijker water door. De waterdoorstroming is bij klei zogezegd traag. In kleigrondgebieden staat het grondwater niet alleen hoger dan in zandgebieden, de grond is ook veel sompiger, zeker in de vochtige tijden van het jaar. Dit heeft ook te maken met de zogenaamde opbollingswerking, waarbij u er van kan uitgaan dat na regenval het grondwater onder en rond uw woning aanmerkelijk hoger zal zijn dan de waterstand van een naburige sloot.

Ofschoon het transport van oppervlaktewater door klei traag verloopt, heeft klei een sterke capillaire werking. Dat betekent dat door de fijne grondstructuur het water makkelijker naar boven wordt gezogen. De klei werkt dus als een soort spons. Op deze manier kan het water wel decimeters boven het feitelijke grondwaterniveau voorkomen.

Kwelwater

Langs het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal bestaat de grondsoort uit rivierklei, maar ten zuiden en ten noorden daarvan bestaat de bodemsoort voor een groot deel uit laagveen. Dit waren in vroeger tijd veenmoerassen. Een kenmerk van veengebieden is dat hier grondwater aan de oppervlakte komt (kwelwater). Dat komt door water overdruk in andere gebieden, waar het water (deels) gekeerd wordt door dichte kleilagen die oude zandlagen bedekken. De laagveengebieden zijn door de eeuwen heen ingeklonken, daardoor nog lager komen te liggen en kunnen alleen droog blijven door bemaling.

Grondwater in Noord-Holland

In Noord-Holland bevindt het grondwater zich gemiddeld zo'n 3,5 meter onder het oppervlak. Ondanks de laaggelegen gebieden zijn er in het verleden maatregelen nodig geweest om verdroging van de bodem tegen te gaan. Rond het Naardermeer en de Horstermeerpolder in het Vechtplassengebied tussen Amsterdam en Hilversum zijn de grondwaterstanden verhoogd en er zijn diverse maatregelen getroffen om regenwater beter in de grond te kunnen laten trekken. In andere (duin)gebieden wordt geen drinkwater meer gewonnen. Veel bewoners verzetten zich tegen verhoging van de grondwaterstanden, omdat dit mogelijk schadelijke gevolgen voor de fundamenten van de bebouwingen in poldergebieden kan hebben. Dit is echter een ingewikkelde technische discussie. Bijvoorbeeld oude woningen die op houten palen gefundeerd krijgen problemen bij verdroging. Zolang de palen onder water staan zullen ze niet rotten, door het buitensluiten van zuurstof. Zodra het grondwaterpeil onder het hout komt te staan, zullen de palen gaan rotten waarna het huis gaat verzakken. Wel ligt het voor de hand dat kruipruimtes onder de woningen bij verhoogde grondwaterstanden eerder nat zullen zijn.

Door een combinatie van opbollingswerking, hoge grondwaterstand of kwelwater zal de bodem van de kruipruimte erg vochtig zijn en mogelijk zelfs nat. Meestal betekent dit dat de luchtvochtigheid in huis ook hoog is, deels afhankelijk van de mate van ventileren. Ook zullen funderingsmuren vocht opzuigen, vooral wanneer het een stenen, gemetselde fundering is van oude bakstenen. De capillaire werking van dergelijke funderingen is namelijk groot.

Hoge (grond)waterstand geen probleem met Drowa

Een met water verzadigde bodem onder uw woning hoeft geen probleem te zijn. Verticale drainage of mechanische bemaling zijn niet nodig - en vaak niet eens afdoende. Om uw huis droog te houden kunt u eenvoudig een laag Drowa in uw kruipruimte storten. Zelfs als er water in de kruipruimte staat zal Drowa dankzij het benutten van natuurkundige wetten blijven werken.

Vloerisolatie van Drowa houdt het vocht onder zich, waardoor de lucht boven de laag droger wordt. Hierdoor trekt het vocht ook niet meer via de funderingsmuren verder omhoog in de woning. De muren kunnen dankzij de drogere lucht ademen. Ze laten het vocht eerder los, waarna het vocht als gevolg van natuurkundige principes zal neerslaan op het koudste punt, namelijk de bodem van de kruipruimte.

Vloerisolatie geschikt voor alle vloeren met kruipruimtes in Noord-Holland

Drowa is geschikt voor zowel houten- als betonnen vloeren, zolang er maar een kruipruimte onder zit van minimaal zo'n 35 cm. Het is een natuurlijke, dampopen methode die 100% veilig is. Er komen geen schadelijke gassen vrij en er lekken geen verontreinigde stoffen in de bodem. Dankzij de gesloten celstructuur reageert de EPS-vloerisolatie  niet met andere stoffen.
Het is bovendien een zeer duurzame methode. De hoge kwaliteit polystyreen gaat gegarandeerd levenslang mee en is volledig gemaakt van gerecycled materiaal. Drowa is zelf ook weer volledig herbruikbaar en recyclebaar. Daarbij verduurzaamt Drowa uw woning door de constructie en de technische installatie in de kruipruimte te beschermen tegen vocht.

Veilig en Duurzaam met Drowa

Veilig en duurzaam wonen terwijl u op de energierekening bespaart doet u dus met het isolatiemateriaal van Drowa. Door de polystyreen chips van Drowa ontstaat er een droge, warmere luchtatmosfeer in uw huis (in plaats van een koude vochtige lucht). Deze droge lucht is sneller opgewarmd en blijft ook langer warm. Niet alleen hoeft de cv-ketel minder hard te werken, droge lucht is ook beter voor de gezondheid. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen of reuma kunnen baat hebben bij de positieve effecten van de Drowa-Chips.

Werkwijze Drowa

Het duurzaam isoleren van houten of betonnen vloeren met de Drowa isolatiemateriaal is  binnen enkele uren gefixt. En mocht het in de toekomst nodig zijn, dan kunnen de Drowa-Chips er ook weer eenvoudig uit de kruipruimte gehaald worden om in een nieuw huis in Noord-Holland of elders te worden hergebruikt. Zelfs in kruipruimtes waar water in staat, blijven de chips optimaal werkzaam. Het isolatiemateriaal biedt dus voor de bewoners in Noord-Holland volop voordelen.

Drowa is:

 • 100% veilig
 • Milieuvriendelijk (100% gerecycled materiaal en volledig recyclebaar)
 • Verduurzaming van woning
 • Levenslange werking
 • Besparing tot 5 m3 gas per geïsoleerde m2 per jaar
 • Rc waarde van 3,70 m2 K/W bij een laagdikte van 50 cm
 • Gunstiger energielabel
 • Oplossing voor veel vochtproblemen in uw woning
 • Een gezondere leefatmosfeer
 • Verlaging van de relatieve luchtvochtigheid met 20 tot 40% (afhankelijk van het seizoen)
 • Verhoging wooncomfort
 • Kruipruimte blijft goed toegankelijk (Drowa is makkelijk te verplaatsen)
 • Makkelijk en snel aan te brengen