Isoleren en een verbeterd wooncomfort
Met de keuze voor Drowa sla je twee vliegen in één klap. Naast de isolatiewaarde van Drowa verbetert de relatieve luchtvochtigheid in je woning sterk. Dit betekent geen muffe luchtjes meer in jouw woning en geen last meer van schimmelplekken in de koude ruimtes van de woning. 

BTW-tarieven
Het aanbrengen van na-isolatie valt deels nog steeds onder het aangepaste BTW-tarief van 9%. Over het aandeel uren betaalt je maar 9% BTW en over het aandeel materiaal het normale tarief van 21%. Bij de verdeling tussen uren en materiaal hanteren wij het gemiddelde van vloerisolatie van de Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland, het gemiddelde voor vloerisolatie is gesteld op 60% uren en 40% materiaal. 

Offertebedrag
Het bedrag in deze offerte is gebaseerd op gegevens die je zelf hebt aangegeven. Hierdoor is het mogelijk dat wanneer je ons uitnodigt de zaken voor je in kaart te brengen, er verschillen zitten in de gegevens of dat er sprake is van meer werkzaamheden dan in eerste instantie duidelijk was. 

Bezoek technisch adviseur
Mocht je willen weten wat het isoleren van jouw kruipruimte exact gaat kosten dan kun je contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Een technisch adviseur komt bij je langs en brengt de situatie voor je in kaart. Hierbij kijken wij verder dan onze neus lang is, ook de kwaliteit van leidingwerk, riolering en vloerconstructie nemen wij mee in onze opname. 

Burenkorting
Het kan voor jou en je buren financieel aantrekkelijk zijn om gezamenlijk de vloeren te isoleren. Wanneer wij meerdere woningen op dezelfde locatie kunnen uitvoeren kunnen wij de reis- en verplaatsingskosten die wij normaliter kwijt zijn als korting doorberekenen aan jou en je buren. Dit scheelt al snel € 100 op de totaalkosten. 

Duurzaam isoleren
Met het na-isoleren van jouw woning kies je naast het creëren van een comfortabele woning ook voor het besparen op het verbruik van fossiele brandstof. Maar met jouw keuze voor Drowa kies je voor de meeste duurzame na-isolatie van Nederland. Drowa wordt namelijk geproduceerd van 100% gerecycled materiaal en is ook zelf weer volledig recyclebaar. 

Isolatiewaarde
De isolatiewaarde van Drowa is bepaald volgens de laatste Europese en Nederlandse eisen. De isolatiewaarden van Drowa zijn door TNO berekend met de zogenaamde NEN 1068-2012 en daarna goedgekeurd door de BCRG, Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid. Hierdoor kan de isolatiewaarde van Drowa worden meegerekend bij het bepalen van het energielabel van jouw woning. 

Insula Certificatie
Met Drowa kies je voor de meest toegepaste isolatiechips van Nederland, Drowa wordt al sinds 1998 zonder problemen toegepast in kruipruimtes. Naast de kwaliteit van het product worden onze werkzaamheden steekproefsgewijs gecontroleerd door Insula Certificatie. Het kan dus zijn dat je door Insula Certificatie gebeld wordt om onze werkzaamheden te controleren.

Garantie
Op het toepassen van Drowa zit levenslange garantie. Uiteraard kan deze garantie alleen worden gegeven bij een ongewijzigde situatie vanaf het moment dat Drowa bij je werd aangebracht. Het komt soms voor dat er naderhand aanpassingen in de kruipruimte zijn uitgevoerd waarmee de garantie is komen te vervallen. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. 

Calamiteiten garantie (optie)
Met deze garantie bieden wij u de mogelijkheid eenmalig kosteloos de Drowa isolatiechips te laten verwijderen en opnieuw te laten aanbrengen bij een calamiteit. Onder een calamiteit wordt het volgende verstaan: 

– Problemen met jouw riool
– Problemen aan jouw leidingwerk. Uitgesloten van deze garantie zijn aanpassingen aan het leidingwerk die je zelf wenst door bijvoorbeeld het aanpassen van uw badkamer. 

Veiligheid
Het aanbrengen van Drowa levert geen risico’s op met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de bewoners. Drowa bevat geen toxische stoffen en reageert niet met andere stoffen waardoor het toepassen ervan geen risico’s met zich meebrengt voor, tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden.

Algemene voorwaarden Drowa / Gebroeders de Vries B.V.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Leeuwarden onder nummer 4171 

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon, die met de firma Drowa / Gebroeders de Vries B.V. Gevestigd te Dokkum, hierna te noemen Drowa / Gebroeders de Vries, een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 2 Aanbiedingen
Alle door Drowa / Gebroeders de Vries gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Drowa / Gebroeders de Vries slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens / informatie alsmede monstermateriaal blijft (intellectueel) eigendom van Drowa / Gebroeders de Vries en dient op eerste verlangen geretourneerd te worden. Indien na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de aflevering een wijziging van de prijs optreedt, dan zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de wederpartij. In dat geval heeft de wederpartij de mogelijkheid om hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. 

Artikel 3 Overeenkomst
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Drowa / Gebroeders de Vries eerst dan tot stand nadat Drowa / Gebroeders de Vries een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken en/of toezeggingen door personeel van Drowa / Gebroeders de Vries of namens Drowa / Gebroeders de Vries gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Drowa / Gebroeders de Vries slechts indien deze door laatstgenoemde schriftelijk zijn bevestigd. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Ter zake van het in dit artikel gestelde is de administratie van Drowa / Gebroeders de Vries beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs. Bij een overeenkomst met een zakelijke wederpartij is Drowa / Gebroeders de Vries gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te vorderen. Gebroeders de Vries is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten zullen worden doorberekend aan de wederpartij conform de verstrekte prijsopgaven. Alvorens Drowa / Gebroeders de Vries overgaat tot het inschakelen van anderen zal zij hieromtrent overleg voeren met de wederpartij.

Artikel 4 Levering en levertijd
Franco levering geschiedt uitsluitend indien en voor zover dit door Drowa / Gebroeders de Vries uitdrukkelijk op de factuur of anderszins wordt aangegeven (geldt voor bedrijven). De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekortkomingen of zichtbare beschadigingen te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverd en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de aflever-bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend, overschrijding leidt niet tot aansprakelijkheid van Drowa / Gebroeders de Vries. Overschrijding van de levertijd verplicht Drowa / Gebroeders de Vries niet tot enige vergoeding. De wederpartij kan Drowa / Gebroeders de Vries na herhaalde levertijdsoverschrijding schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van de laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van Drowa / Gebroeders de Vries. Wanneer goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na een periode van vier weken is Drowa / Gebroeders de Vries gerechtigd tot verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen ten laste van de wederpartij, onverminderd de overige rechten van Drowa / Gebroeders de Vries. 

Artikel 5 Overmacht
Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog (ook buiten Nederland), oproer, rellen, epidemie, ramp, verkeersstoring, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, e.d. Indien zich een overmachtssituatie voordoet is Drowa / Gebroeders de Vries alsmede de wederpartij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. Drowa / Gebroeders de Vries is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheid is gebleken. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Drowa / Gebroeders de Vries niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan roerend of onroerend goed danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde is Drowa / Gebroeders de Vries in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. De wederpartij vrijwaart Drowa / Gebroeders de Vries voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Drowa / Gebroeders de Vries geleverde goederen.

Artikel 7 Reclames
Reclames dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij Drowa / Gebroeders de Vries te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Voor facturen geldt een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door Drowa / Gebroeders de Vries in behandeling genomen. Indien de reclame door Drowa / Gebroeders de Vries gegrond wordt bevonden, dan is Drowa / Gebroeders de Vries uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op schadevergoeding. Het staat de wederpartij niet vrij gebrekkige goederen te retourneren zonder toestemming van Drowa / Gebroeders de Vries. Drowa / Gebroeders de Vries zal beslissen op welke manier, waar en onder welke voorwaarden de gebrekkige goederen worden geretourneerd. Het verzoek om te retourneren moet bij Drowa / Gebroeders de Vries schriftelijk worden ingediend en de volgende gegevens bevatten: reden van retournering, de grootte en het aantal c.q. gewicht, nummer en datum van de factuur. Het indienen van een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
Drowa / Gebroeders de Vries blijft eigenaar van de door haar aan de wederpartij verkochte goederen zolang de wederpartij het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De wederpartij is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald. 

Artikel 9 Betaling
Betaling dient zonder aftrek en/of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige en/of volledige betaling is de wederpartij van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is Gebroeders de Vries gerechtigd vanaf de datum van verzuim een rente van 1% per maand in rekening te brengen. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, die Drowa / Gebroeders de Vries maakt als gevolg van de niet nakoming door de wederpartij van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de wederpartij. 

Artikel 10 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Drowa / Gebroeders de Vries en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Drowa / Gebroeders de Vries gevestigd is.