Ook in Noord-Brabant zijn nogal wat kruipruimtes te vinden die vochtig of zelfs erg nat zijn. Vooral in de rivierengebieden en het noordwestelijke komen relatief veel woningen voor met vochtproblemen. Drowa chips vloerisolatie biedt zonder ingrijpende maatregelen een adequate oplossing. In de drogere gebieden van de provincie wordt Drowa ook toegepast vanwege de (bewezen) energetische waarden.

Vloerisolatie met Drowa-Chips bevordert het wooncomfort, ook in Noord-Brabant

Er is genoeg aanleiding om vloerisolatie met Drowa-Chips te overwegen wanneer u een woning bezit in Noord-Brabant.
Ongeveer 70 procent van het oppervlak van Noord-Brabant bestaat uit relatief hooggelegen zandgronden tot 40 meter boven NAP. De hooggelegen gebieden dienen als infiltratiegebied voor neerslag naar het grondwater. In de iets lager gelegen zandgebieden kwelt dit deels weer op, net als in andere dekzandlandschappen in het hooggelegen Nederland. Een fijnmazig stelsel van beken en sloten dient hiervoor als afvoer.

Bodemhoogte in Noord-Brabant

Noordwestelijk, grofweg een aantal kilometers boven de centrale lijn van Roosendaal-Breda-Den Bosch, bestaat de bodem van Noord-Brabant uit grootschalige zeekleipolders. Ten zuiden van het Hollands Diep ligt de bodem bovendien beneden NAP. Tussen Roosendaal en Breda en het Hollands Diep bevinden zich verder ook lokaal nog diverse streken die onder NAP liggen. Roosendaal en Breda bevinden zich net als Den Bosch in het noordwestelijke deel van de provincie dat gemiddeld niet boven de 5 meter boven NAP uitkomt. Den Bosch ligt bovendien in een gebied waar de bodem wordt gevormd zware rivierklei. De westkant van Roosendaal ligt in een gebied waar de bodem bestaat uit jonge zeeklei.

Tilburg, Eindhoven en Helmond zijn relatief hoger gelegen, tussen de 10 en 20 meter boven NAP. Over het geheel gesproken liggen deze steden op wat geologisch gesproken lage zandgronden worden genoemd. In deze gebieden kan sprake zijn van kwelwater en de grondwaterstanden kunnen sterk verschillen. Ten noorden en oostelijk van Roosendaal bevindt zich een groot hoogveenkolonie-gebied. Ook in het grensgebied met Limburg bevinden zich een aantal hoogveenkolonie-gebieden.

Rivieren en grondwater

De Maas stroomt in Noord-Brabant door een relatief hooggelegen rivierdal (tussen de 20 en 5 meter boven NAP) met langs de oevers afzettingen van lichte rivierklei. Ter hoogte van Cuijk verandert dit beeld en worden de kleiafzettingen breder. Ten noorden van Oss stroomt de Maas door een gebied dat lager ligt dan 5 meter onder NAP. Ten zuiden van de Maas bevindt zich een strook waar de bodem bestaat uit rivierklei, overwegend zware rivierklei. In dikte varieert deze strook van grofweg zo’n 5 tot 20 kilometer breed. Het centrum van Den Bosch bevindt zich op deze bodem van rivierklei. Rivierklei is een slecht waterdoorlatende deklaag, waar bij onvoldoende afwatering in natte tijden van het jaar waterproblemen kunnen ontstaan. In laaggelegen kleigebieden ontstaat bovendien op plekken waar de deklaag doorsneden is (bijvoorbeeld voor het aanbrengen van een kelder), dat er veel druk op het grondwater staat en op deze plek permanente problemen met grondwater kunnen ontstaan. Een hoge waterstand van de rivieren verhoogt ook de grondwaterstand in de omliggen gebieden. In de steden en dorpen in de streek ten zuiden van de Maas zijn daarom relatief veel natte huizen te vinden.

Voor het grootste deel bestaat de bodem van Noord-Brabant uit afwisselend podzool- en eerdgronden, die dienen als kwelgebieden voor de in de hoger gelegen streken geïnfiltreerd regenwater. Waar precies grondwater boven komt dan wel regenwater wegzijgt is heel moeilijk te doorgronden maar kan bij wijze van spreken per vierkante meter verschillen.

Ondergrondse watersysteem

Het ondergrondse watersysteem in Noord-Brabant is tamelijk complex. Er bevinden zich onder het zand vele breuklijnen waar het grondwater zich door laat sturen door breuken. In sommige gevallen vormen deze breuken een waterdoorlatende doorgang, maar in andere gevallen is het juist een barrière voor de ondergrondse waterstroom. Er wordt wel onderzoek gedaan naar deze breuklijnen en de invloed hiervan op de ondergrondse waterstromen maar het inzicht is vooralsnog beperkt. Met name in het midden van de provincie zijn er verschillende watervoerende lagen aanwezig, gescheiden door matig waterdoorlatende lagen.

Door beeknormalisaties, ont- en afwatering voor de landbouw en de grootschalige zoetwaterwinning vinden er vele ingrepen in de ondergrondse waterhuishouding van Noord-Brabant plaats. Dit heeft bijgedragen aan een daling van de grondwaterstand. Omdat de verdroging van invloed is op natuurwaarden, met name in kwelgebieden, voert de provinciale overheid hier beleid om de verdroging tegen te gaan.

Kwelwater in Noord-Brabant

Door kwelwater zal de bodem van de kruipruimtes van nogal wat woningen in Noord-Brabant soms erg vochtig kunnen zijn en mogelijk zelfs nat. Meestal betekent dit dat de luchtvochtigheid in huis dan ook hoog is, deels afhankelijk van de mate van ventileren. Ook zullen funderingsmuren vocht opzuigen, vooral wanneer het een stenen, gemetselde fundering is van oude bakstenen. De capillaire werking van dergelijke funderingen is namelijk groot.

Geen problemen bij een hoge (grond)waterstand

Omhoog komend water of een met water verzadigde bodem onder uw woning hoeft geen probleem te zijn. Verticale drainage of mechanische bemaling zijn niet nodig. Om uw huis droog te houden kunt u eenvoudig een laag Drowa in uw kruipruimte storten. Zelfs als er water in de kruipruimte staat zal Drowa dankzij het benutten van natuurkundige wetten blijven werken.

Drowa houdt het vocht onder zich, waardoor de lucht boven de laag droger wordt. Hierdoor trekt het vocht ook niet meer via de funderingsmuren verder omhoog in de woning. De muren kunnen dankzij de drogere lucht ademen. Ze laten het vocht eerder los, waarna het vocht als gevolg van natuurkundige principes zal neerslaan op het koudste punt, namelijk de bodem van de kruipruimte.

Vloerisolatie is geschikt voor alle vloeren met kruipruimtes

Drowa is geschikt voor zowel houten- als betonnen vloeren, zolang er maar een kruipruimte onder zit van minimaal zo’n 35 cm. Het is een natuurlijke, dampopen methode die 100% veilig is. Er komen geen schadelijke gassen vrij en er lekken geen verontreinigde stoffen in de bodem. Dankzij de gesloten celstructuur reageert de EPS-vloerisolatie  niet met andere stoffen.
Het is bovendien een zeer duurzame methode. De hoge kwaliteit polystyreen gaat gegarandeerd levenslang mee en is volledig gemaakt van gerecycled materiaal. Drowa is zelf ook weer volledig herbruikbaar en recyclebaar. Daarbij verduurzaamt Drowa uw woning door de constructie en de technische installatie in de kruipruimte te beschermen tegen vocht.

Isoleren op een veilige en duurzame manier

Veilig en duurzaam wonen terwijl u op de energierekening bespaart doet u dus met isolatiemateriaal van Drowa. Door de polystyreen samenstelling van de chips van Drowa ontstaat er een droge, warmere luchtatmosfeer in uw huis (in plaats van een koude vochtige lucht). Deze droge lucht is sneller opgewarmd en blijft ook langer warm. Niet alleen hoeft de cv-ketel minder hard te werken, droge lucht is ook beter voor de gezondheid. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen of reuma kunnen baat hebben bij de positieve effecten van de Drowa-Chips.

Duurzaamheid van Drowa

Het duurzaam isoleren van houten of betonnen vloeren met Drowa isolatiemateriaal is binnen enkele uren geregeld. Mocht het in de toekomst nodig zijn, kunnen de Drowa-Chips er ook weer eenvoudig uit de kruipruimte gehaald worden om in een nieuw huis in Drenthe of elders te worden hergebruikt. Zelfs in kruipruimtes waar water in staat, blijven de EPS-Chips optimaal werkzaam. Vloerisolatie biedt dus voor de bewoners in Noord-Brabant volop voordelen.

Het isolatiemateriaal heeft ook voor bewoners in Noord-Brabant een groot aantal voordelen:

 • 100% veilig
 • Milieuvriendelijk (100% gerecycled materiaal en volledig recyclebaar)
 • Verduurzaming van woning
 • Levenslange werking
 • Besparing tot 5 m3 gas per geïsoleerde m2 per jaar
 • Rc waarde van 3,70 m2 K/W bij een laagdikte van 50 cm
 • Gunstiger energielabel
 • Oplossing voor veel vochtproblemen in uw woning
 • Gezondere leefatmosfeer
 • Verlaging van de relatieve luchtvochtigheid met 20 tot 40% (afhankelijk van het seizoen)
 • Verhoging van het wooncomfort
 • Kruipruimte blijft goed toegankelijk (Drowa is makkelijk te verplaatsen)
 • Makkelijk en snel aan te brengen